Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Regulamin

Dodano: 04.04.2017

REGULAMIN KONKURSÓW RADIA KOLOR 103 FM

1. Uczestnik konkursu, poprzez wzięcie w nim udziału wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w ramach przeprowadzanego konkursu oraz w celu wydania ewentualnie przyznanej nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania bądź usunięcia. W celu usunięcia danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

2. Każdy z uczestników konkursu ma prawo wglądu w podane dane osobowe, możliwość ich poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected].

3. Udział w konkursach organizowanych na antenie Radia Kolor mogą brać jedynie osoby pełnoletnie. 

4. Uczestnik konkursów organizowanych na antenie Radia Kolor może zostać laureatem nagród nie częściej niż raz na 30 dni.

5. Prowadzący konkurs zobowiązany jest do poinformowania laureata o wygranej i udzielenia informacji dotyczącej sposobu odbioru nagrody.

6. Laureat konkursu w celu późniejszej weryfikacji swojej tożsamości udostępnia prowadzącemu konkurs swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska oraz ewentualnie – numeru telefonu. W przypadku odmowy podania powyższych danych lub podania nieprawdziwych, Radio Kolor ma prawo do anulowania nagród.

7. Radio Kolor nie dostarcza nagród do laureata za pomocą poczty bądź usług kurierskich. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody w siedzibie Radia Kolor w Warszawie przy ulicy Narbutta 41/43 w terminie do 14 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej. Po tym czasie wygrane nagrody lub zaproszenia nie będą wydawane i zasilą pulę kolejnych konkursów. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, odbiór nagród może być możliwy w późniejszym terminie, lecz wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z Radiem Kolor pod numerem telefonu 222 562 522 (recepcja).

8. Nagrody wydawane są w siedzibie Radia Kolor wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 (wyłączając dni wolne od pracy). 

9. Wygranych nagród i zaproszeń Radio Kolor nie wymienia na inne nagrody rzeczowe lub gotówkę.

10. Jeśli w wygranym zestawie znajduje się bilet z określoną datą wykorzystania (np. zaproszenie do kina), nagrody należy odebrać do dnia i godziny wskazanej na bilecie. Po tym czasie, nagrody nie będą możliwe do odebrania.

11. Odbiór nagród i zaproszeń odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych laureata. Laureat może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście.

12. Powyższy regulamin obowiązuje od 26.11.2018 r. i jest dostępny w siedzibie Radia Kolor (Warszawa, ul. Narbutta 41/43) oraz na stronie www.radiokolor.pl

13. Konkursy przeprowadzane na antenie Radia Kolor mogą posiadać odrębne regulaminy, dostępne na stronie konkursu w serwisie www.radiokolor.pl

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133640.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w Konkursie i odbioru Wygranych.
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników należy kierować pisemnie listem poleconym
na adres Organizatora: ul. Narbutta 41/43, 02-636 Warszawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw: • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia Uczestnikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na jego żądanie Administrator musi przedłożyć kopię danych osobowych Uczestnika, • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora, aby usunął jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania, • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Uczestnik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik może pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody. Wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić realizacji żądania Uczestnika. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez niego analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Uczestnikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.
6. W tabelce poniżej wskazane zostały cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do danych osobowych każdego z Uczestników.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWANIA

w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Wygranej

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

przez okres niezbędny do odbioru Wygranej

w celu rozpatrzenia reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji

w celach rachunkowych, podatkowych, w tym rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zw. z:

- art. 32, 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej,

- art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.,

- art. 20 i następne ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odebrano Wygraną

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń będącego prawnie uzasadnionym interesem administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa cywilnego i podatkowego.

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, są osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator. Informacje o bieżących odbiorcach danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
8. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI - APLIKACJA MOBILNA RADIA KOLOR 103 FM

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Radia Kolor 103 FM będącej własnością Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS: 0000133640;Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Radia Kolor 103 FM będącej własnością Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 41/43, 02-536 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS: 0000133640;NIP: 781-17-94-807, REGON: 634400042 (Impact)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Aplikacją (Aplikacja) w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oprogramowaniem przystosowanym do zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, będące narzędziem dedykowanym do odsłuchu Radia Kolor online oraz kontaktu z redakcją Radia Kolor poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, materiałów fotograficznych lub nagrywania wiadomości dźwiękowych.
 2. Urządzeniem mobilnym jest przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem (Urządzenie Mobilne).
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która zainstalowała Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym (Użytkownik).

§ 2. Instalacja

 1. Aplikacja mobilna Radia Kolor jest do pobrania na urządzenia z systemem Android w    sklepie  Play:                    https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.redrockpropaganda.radio                  oraz iTunes:  https://apps.apple.com/pl/app/radio-kolor/id987229290?l=pl

 2. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik Aplikacji może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji.

 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu korzystania z Aplikacji wymaga ponownej jego akceptacji przez Użytkownika podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji.

§ 3. Funkcjonalności

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi przesłanie wiadomości tekstowych, materiałów audio, foto i wideo.  

 2. Przesyłając wyżej wymienione materiały Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez redakcję Radia Kolor 103 FM na www.radiokolor.pl , na antenie Radia Kolor 103 FM oraz na profilach Radia Kolor w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).

§ 4. Pozostałe

 1. Przesyłając wiadomości tekstowe, materiały audio, foto lub wideo Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43.

 2. Impact oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do Aplikacji i jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu jak również, że przyznane prawa nie naruszają prawa osób trzecich.

 3. Impact jest właścicielem Aplikacji i żadna część informacji zawartych w Aplikacji nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Impact. 

 4. Impact Media Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do emisji materiału oraz w celu wydania ewentualnie przyznanej nagrody. 

 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne. Wiadomości i materiały, o których mowa powyżej mogą być przesyłane anonimowo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 6. Podanie danych osobowych jest jedynie koniecznie w przypadku chęci wzięcia udziału przez Użytkownika w konkursach organizowanych przez Impact.

 7. Użytkownik aplikacji Radia Kolor przesyłając dane do redakcji Radia Kolor zgadza się na nieodpłatne i niewyłączne przekazanie materiałów (tekst, audio, foto, wideo) na rzecz Impact Media Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez redakcję Radia Kolor, w tym zgadza się na emisję materiałów audio na antenie Radia Kolor 103 FM, w serwisie www.radiokolor.pl oraz na profilach Radia Kolor w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).

 8. Impact Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji Radia Kolor 103 FM oraz nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez Użytkownika.

 § 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika jest Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ul. Narbutta 41/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133640.

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w konkursie.

 4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Użytkowników należy kierować pisemnie listem poleconym na adres Impact Media Sp. Z o.o., ul. Narbutta 41/43, 02-636 Warszawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia Użytkownikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na jego żądanie Administrator musi przedłożyć kopię danych osobowych Użytkownika,• prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,• prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać od Administratora, aby usunął jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,• prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika,• prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,• prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Użytkownik może pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.Wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić realizacji żądania Użytkownika. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez niego analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.

 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, są osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator. Informacje o bieżących odbiorcach danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 7. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Użytkowników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Podziel się:

netgraf.pl
Request Object ( [_requested_with:protected] => [_method:protected] => GET [_protocol:protected] => http [_referrer:protected] => [_route:protected] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => page/(/) [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [page_num] => [0-9]+ ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => page [controller] => page [action] => show [page_num] => 1 [content_only] => 0 ) [_route_regex:protected] => #^page/(?P[^/.,;?\n]++)(?:/(?P[0-9]+))?$#uD ) [_response:protected] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => http ) [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_directory:protected] => page [_controller:protected] => page [_action:protected] => show [_uri:protected] => page/24 [_external:protected] => [_params:protected] => Array ( [id] => 24 [page_num] => 1 [content_only] => 0 [uri] => page/24 [route] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => page/(/) [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [page_num] => [0-9]+ ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => page [controller] => page [action] => show [page_num] => 1 [content_only] => 0 ) [_route_regex:protected] => #^page/(?P[^/.,;?\n]++)(?:/(?P[0-9]+))?$#uD ) ) [_get:protected] => [_post:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_client:protected] => Request_Client_Internal Object ( [_previous_environment:protected] => [_cache:protected] => [_allow_private_cache:protected] => [_request_time:protected] => [_response_time:protected] => 1695550873 ) )